Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

 1. Uživatel, který se pohybuje v této oblasti, vstoupí do kvstoru, který je přístupný přes adresu URL: www.kvstore.cz/vseobecne-obchodni-podminky. Prohlížení a odeslání objednávky na stránce znamená souhlas s Podmínkami a Zásadami ochrany údajů přijatých touto stránkou, které jsou v ní uvedeny.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej produktů s výhradním odkazem na nákup uskutečněný na stránce. Tato ustanovení doplňuje zákon č . č. 40/1994 Sb. Občanský zákoník 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a odplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku“), vše v znění pozdějších právních předpisů.
  Tento internetový obchod na adrese http://www.kvstore.cz (dále jen internetový obchod“) je provozován společností:
  VALENTINA SK s.r.o.
  Táborská 13
  932 01 Velký Meder - Slovensko

  IČ: 45000417
  DIČ: 2022917589
  IČ DPH: SK2022917589

  Výpis z Obchodního rejstříku Trnava, oddíl: Sro, vložka 24563/T
  Provoz a doručovací adresa je shodná se sídlem společnosti.
  Bankovní spojení: Prima Banka Slovensko a.s., pobočka Dunajská Streda

  Swift: LUBASKBX
  IBAN / číslo účtu: SK69 3100 0000 0044 1003 0702
 3. Uživatel je povinen si před vstupem na produkty dodávané na stránce přečíst tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou obecně a jednoznačně akceptovány v době nákupu.
 4. Uživatel je vyzván stáhnout si ze stránky, pokud se uživatel zaregistroval, nebo prostřednictvím e-mailu pro všechny ostatní zákazníky a vytisknout kopii nákupního formuláře a těchto všeobecných obchodních podmínek, jejichž podmínky si kvstore vyhrazuje právo jednostranně a bez upozornění změnit.

Článek 2 – Předmět

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují nabídku, zasílání a přijímání objednávek produktů na kvstore.cz a neupravují zpětně poskytování služeb nebo prodej produktů třetími osobami kromě prodávajícího, které mohou být přítomny na téže stránce prostřednictvím odkazů, bannerů nebo jiného hypertextového odkazu.
 2. Před zadáváním objednávek a nákupem produktů a služeb od různých stran doporučujeme zkontrolovat jejich podmínky prodeje

Článek 3 - Uzavření smlouvy

 1. Pro uzavření kupní smlouvy bude nutné vyplnit formulář v elektronické podobě a odeslat jej podle příslušných pokynů.
 2. Formulář obsahuje odkaz na Všeobecné podmínky prodeje, obrázky každého produktu a jeho cenu, způsob platby, který lze použít, způsoby doručení zakoupených produktů a jejich náklady na dopravu a doručení, odkaz na podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy; způsoby a časy vrácení zakoupených produktů.
 3. Před uzavřením smlouvy budete vyzváni, abyste potvrdili, že jste si přečetli Všeobecné obchodní podmínky včetně informací o právu na odstoupení od smlouvy ao zpracování osobních údajů.
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží uživatelem vyplněný formulář, po kontrole správnosti údajů v něm obsažených.
 5. Kupující bude povinen uhradit cenu od momentu ukončení postupu online přeposílání objednávky. Uděláte to klepnutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ na konci postupu.
 6. Obrázky a popisy v každém produktovém listu reprodukují charakteristiky produktů co nejvěrněji, ale musí být vždy chápány jako orientační. Pro účely kupní smlouvy mají přednost popisy produktových listů obsažené v objednávce produktu zaslané a zadané zákazníkem. Rozumí se, že obrázek doprovázející popis produktu nemusí dokonale reprezentovat jeho vlastnosti a může se mírně lišit. I když se reprodukuje ve fotostudiích, tón/odstín se liší v závislosti na typu světla použitého ve studiu, teplého světla/studeného světla / vzdálenosti mezi produktem a okolním osvětlením a typu použitého fotoaparátu.
 7. Zákazník může před odesláním zásilky prodávajícím zrušit objednávku zasláním včasného oznámení na info@kvstore.sk. a následným kontaktováním našeho týmu na čísle +421/315508901 nebo +421/917812259.
 8. Po uzavření smlouvy prodávající převezme objednávku ke zpracování.

Článek 4 – Registrovaní uživatelé

 1. Vyplněním registračních procedur se uživatel zavazuje řídit se pokyny na stránce a správně a pravdivě uvádět své osobní údaje.
 2. Uživatel si může zaregistrovat i účet, v takovém případě mu přijde potvrzující email na jím uvedenou adresu. Potvrzení je třeba oznámit nejpozději do 10 dnů. Po uplynutí tohoto odebí, pokud nedojde k potvrzení, bude společnost VALENTINA SK osvobozena od jakéhokoli závazku vůči uživateli.
 3. Potvrzení osvobodí VALENTINA SK od jakékoli odpovědnosti za údaje poskytnuté uživatelem. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat VALENTINA SK o jakékoli změně svých údajů, kterou sdělí kdykoliv.
 4. Pokud uživatel sdělí nepřesné nebo neúplné údaje nebo i když dojde k odvolání zúčastněných stran ohledně uskutečněných plateb, VALENTINA SK bude mít právo neaktivovat nebo pozastavit službu, dokud nebudou odstraněny související nedostatky.
 5. Při příležitosti první žádosti uživatele o aktivaci profilu mu VALENTINA SK přidělí stejné uživatelské jméno a heslo. Tento bere na vědomí, že tyto identifikační údaje tvoří systém pro validaci přístupu uživatele ke Službám a jediný systém vhodný k identifikaci uživatele, že skutečnosti provedené prostřednictvím tohoto přístupu mu budou připsány a budou pro něj závazné.
 6. Uživatel se zavazuje své přístupové údaje uchovávat v tajnosti a uchovávat je s náležitou péčí a nepřenášet je, a to ani po omezenou dobu, třetím osobám.

Článek 5 – Dostupnost produktů

 1. Dostupností produktu se rozumí skutečná dostupnost v době, kdy kupující zadá objednávku. Tato dostupnost by však měla být považována za čistě orientační, protože v důsledku současné přítomnosti více uživatelů na stránce by se produkty mohly prodat jiným zákazníkům ještě před potvrzením objednávky.
 2. I po odeslání e-mailu s potvrzením objednávky se mohou vyskytnout případy částečné nebo úplné nedostupnosti zboží. V tomto případě bude objednávka automaticky opravena s odstraněním nedostupného produktu a kupující bude o tom neprodleně informován prostřednictvím e-mailu.
 3. Pokud kupující požádá o zrušení objednávky a vypovězení smlouvy, VALENTINA SK vrátí zaplacenou částku do 30 kalendářních dnů od momentu, kdy se dozvěděl o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy.

Článek 6 – Nabízené produkty

 1. VALENTINA SK, trh:
  Nábytek, sanitární výrobky, koupelnové vybavení, sprchové kouty, vany a koupelnové doplňky
 2. Nabídka je podrobně uvedena na naší webové stránce na odkazu: www.kvstore.cz

Článek 7 - Způsoby platby a ceny

 1. Cena produktů bude ta, která je uvedena na stránce, s výjimkou případů, kdy jde o zjevnou vadu.
 2. V případě chyby VALENTINA SK uvědomí kupujícího co nejdříve, čímž umožní potvrzení objednávky ve správné výši nebo zrušení. V žádném případě nebude VALENTINA SK povinna dodat to, co se prodává za nesprávně uvedenou nižší cenu, která byla chybně uvedena.
 3. Ceny na stránkách jsou včetně DPH a nezahrnují náklady na dopravu. Ceny se mohou kdykoli změnit. Změny nemají vliv na objednávky, ke kterým již bylo zasláno potvrzení objednávky.
 4. Po vyjmutí požadovaných produktů budou tyto vloženy do košíku. Bude dostačující postupovat podle pokynů k nákupu, zadat nebo ověřit požadované informace v každém kroku procesu. Údaje objednávky lze před platbou změnit.
 5. Platbu lze provést:
  Pay Pal, bankovní převod, dobírka - maximální výše dobírky je 100000 Kč s DPH s možností platby v hotovosti.

Článek 8 – Doručení

 1. VALETNINA SK provádí výlučně vnitrostátní přepravu na celém území České republiky.
 2. VALENTINA SK bude doručovat zboží pouze na domácí adresu uživatele uvedenou při nákupu. Doručení probíhá před budovu. Žádné dodávky se neuskutečňují do domu nebo do patra, pokud není dohodnuto písemně.
 3. Dodání se zpravidla uskuteční do 10 dnů od přijetí platby, nebo není-li určeno datum dodání, do předpokládaného termínu při výběru způsobu dodání a v každém případě maximálně však do 30 dnů ode dne potvrzení.
 4. Pokud doručení není možné, objednávka bude odeslána na sklad. V tomto případě bude v oznámení specifikováno místo, kde se objednávka nachází a způsob sjednání nové dodávky.
 5. Pokud nemůžete být přítomni na místě doručení v dohodnutém čase, kontaktujte nás znovu, abychom si dohodli nový termín doručení.
 6. Pokud se dodávka nemůže uskutečnit z důvodů, které nelze připsat společnosti VALENTINA SK, po 30 dnech od data, kdy je objednávka k dispozici pro doručení, se bude předpokládat, že máte v úmyslu zrušit smlouvu.
 7. V důsledku odstoupení od smlouvy budou částky vráceny, včetně nákladů na doručení, kromě jakýchkoli dodatečných nákladů, které vzniknou v důsledku volby jiného než obvyklého nabízeného způsobu doručení bez zbytečného odkladu, v každém případě do 30 dnů od data ukončení smlouvy. Na dopravu z důvodu odstoupení od smlouvy mohou být dodatečné náklady, které nese kupující.
 8. Náklady na dopravu hradí kupující a jsou výslovně zvýrazněny při zadávání objednávky, pokud není uvedeno jinak.
 9. Zákazník je povinen zkontrolovat stav jemu dodaných produktů. Zákazník přebírá riziko nedodání nebo poškození objednaného zboží z důvodů, které nelze připsat prodávajícímu, až když zákazník nebo jím určená třetí osoba, která není dopravcem, fyzicky převezme tyto produkty. Při dodání zboží je povinností Zákazníka zkontrolovat, zda je obal neporušený, zda není poškozený, vlhký nebo pozměněný, a to iv případě uzavíracích systémů (kontrola kvality). Jakékoliv poškození je třeba ihned nahlásit kurýrovi, který doručuje (převzetí zboží s rozvahou zapište do přepravního dokladu kurýra: např.: „roztržená nebo propíchnutá krabice“, „otevřená krabice“, „poškozená krabice“ atd.).
 10. V případě, že balík vykazuje zjevné známky poškození nebo změny, neoprávněného zásahu nebo úpravy, doporučuje se zákazníkovi také neprodleně informovat zákaznický servis. V každém případě zákonná záruka shody a případná pravidla o právu na odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti.
 11. V případě, že došlo k poškození produktu během přepravy, musí to zákazník neprodleně ihned nahlásit kurýrovi a oznámit to prodávajícímu e-mailem do 7 dnů s uvedením přesného poškození produktu. Dále, pro využití pojištění v ceně, je třeba každou škodu nahlásit maximálně do 7 „pracovních dnů od převzetí zboží“ na adresu info@kvstore.sk, nebo doporučeně na adresu: VALENTINA SK s.r.o., Táborská 13, 932 01 Velký Meder, Slovensko.
 12. V každém případě musí zákazník v době dodání zkontrolovat, zda produkty odpovídají objednaným položkám a zda nevykazují výrobní vady nebo jiné vady shody. Kromě specifických záruk, které jsou případně poskytnuty zákazníkovi spolu s dodaným produktem, se na prodej produktů zakoupených na webové stránce vztahují i ​​zákonné záruky stanovené slovenskou legislativou.

Článek 9 – Převod rizika

 1. Rizika související s produkty přecházejí na kupujícího okamžikem dodání. Vlastnictví produktů se považuje za nabyté ihned po obdržení úplné platby všech splatných částek, včetně nákladů na dopravu, nebo v době dodání, pokud se platba uskuteční později. 

Článek 10 – Záruka a obchodní dodržování 

 1. Prodávající odpovídá za jakoukoli vadu produktů nabízených na stránce, včetně nesouladu položek s objednanými produkty, v souladu s ustanoveními české legislativy.
 2. V případě, že kupující uzavřel smlouvu jako spotřebitel nebo fyzická osoba jednající na stránce za účelem nesouvisejícím s vykonávanou obchodní nebo profesní činností, tato záruka platí za předpokladu, že se vada projeví nejpozději do 36 měsíců ode dne doručení produktů, přičemž oficiální reklamaci vady musí kupující uplatnit maximálně do 2 měsíců ode dne zjištění vady.
 3. V případě nesouladu má kupující, který uzavřel smlouvu jako spotřebitel, právo na bezplatné obnovení souladu produktů opravou nebo výměnou, případně na přiměřenou slevu z ceny, nebo ukončení platnosti smlouvy týkající se sporného zboží a následné vrácení ceny.
 4. Veškeré náklady na vrácení vadných produktů nese prodávající.

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od koupě bez jakékoli sankce a bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při domovním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji“).
 2. VALENTINA SK prodlužuje tuto lhůtu ze 14 na 30 dní, proto bude možné ze strany kupujícího odstoupit od kupní smlouvy až do uplynutí této lhůty, počínaje dnem následujícím po dni převzetí produktů zakoupených online.
 3. V případě více nákupů uskutečněných kupujícím s jednou objednávkou a dodaných odděleně, začíná běžet 30denní lhůta ode dne převzetí posledního produktu.
 4. Uživatel, který má v úmyslu uplatnit své právo na odstoupení od koupě, tak může učinit tak, že tuto skutečnost oznámí společnosti VALENTINA SK formou emailu, telefonicky nebo písemnou formou zaslanou na adresu sídla společnosti formou doporučeného dopisu s potvrzením přijetí:
  VALENTINA SK s.r.o.
  Táborská 13
  932 01 Velký Meder - Slovensko
 5. Zboží je třeba vrátit na adresu:
  VALENTINA SK s.r.o.
  Táborská 13
  932 01 Velký Meder - Slovensko
 6. Zboží musí být vráceno neporušené, nepoužité, složené, nenainstalované, v původním obalu, se všemi jeho součástmi a spolu s přiloženou fakturou. Aniž je dotčeno právo na ověření podmínek uvedených výše, stránka vrátí hodnotu produktů, které jsou předmětem odstoupení od smlouvy, maximálně do 30 dnů spolu s případnými náklady na dopravu.
 7. Stránka není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží nepředá (nedoručí) nebo neprokáže, že zboží vrátil nebo odeslal.
 8. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně, a přesto odešle zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele odesláno zpět.
 9. Stránka vrátí peníze stejným způsobem platby, který si kupující zvolil při nákupu. V případě platby bankovním převodem a má-li kupující v úmyslu uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí poskytnout bankovní spojení: IBAN, SWIFT a BIC potřebné k vrácení peněz.
 10. Máte-li stížnost na VALENTINA SK po zakoupení produktu nebo služby a nebylo možné ji vyřešit kontaktováním našeho zákaznického servisu, nezapomeňte, že máte možnost podat ji prostřednictvím platformy ODR (platforma pro online řešení sporů), které spravuje Evropská komise. Platforma je dostupná zde:
  https: //ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? Event = main.home.chooseLanguage

Článek 12 – Omezení odpovědnosti

 1. Kromě případů úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti prodávající v žádném případě neodpovídá zákazníkovi za žádné přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout při koupi produktů nabízených k prodeji na stránce. Prodávající také odmítá jakoukoli smluvní nebo mimosmluvní odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené nepřijetím nebo nesprávným zacházením, is částečnou objednávkou.

Článek 13 – Ochrana osobních údajů spotřebitele 

 1. V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/446/ES (obecné) nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a prováděním opatření k zajištění souladu společnosti VALENTINA SK s.r.o. s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenska).
 2. Zákazník může vždy získat informace o tom, jak prodávající zpracovává jeho osobní údaje, prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů dostupných na stránce.

Článek 14 – Ochranná doložka

 1. V případě, že některý z odstavců těchto všeobecných obchodních podmínek je z jakéhokoli důvodu neplatný, v žádném případě to neohrozí platnost a soulad s ostatními ustanoveními obsaženými v těchto všeobecných podmínkách prodeje.

Článek 15 – Kontakty

 1. Jakoukoli žádost o informace lze zaslat e-mailem na adresu info@kvstore.sk nebo edina@kvstore.sk , telefonicky na telefonní číslo: +421/31-550-89-01 nebo +421/917-812-259 a poštou na adresu:
  VALENTINA SK s.r.o.
  Táborská 13
  932 01 Velký Meder - Slovensko

Článek 16 – Rozhodné právo a příslušný soud

 1. Tyto všeobecné podmínky prodeje se řídí slovenským právem a vykládají se na jeho základě, aniž jsou dotčena jakákoli jiná závazná pravidla platná v zemi bydliště kupujícího. V důsledku toho výklad, provádění a ukončení všeobecných podmínek prodeje podléhá výlučně slovenské legislativě.
 2. Jakýkoliv inherentní a/nebo následný spor musí vyřešit výlučně slovenský soudní orgán. Je-li kupujícím Spotřebitel, případný spor musí řešit soud v místě jeho bydliště nebo bydliště v souladu s platnou legislativou.