Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Všeobecné obchodní podmínky


1. Účel a předmět smlouvy

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je:

VALENTINA SK s.r.o.

Táborská 13

932 01 Veľký Meder, Slovensko

IČO: 45000417

DIČ: 2022917589

IČ DPH: SK2022917589

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č. 24563 / T (dále jen prodávající) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, a to na www.kvstore.cz.

2. Ceny

Všechny ceny produktů znázorněných na webových stránkách a na podstránkách internetového obchodu www.kvstore.cz jsou cenami včetně DPH, bez nákladů na dopravu a dodání zboží. Informaci o přepravních nákladech naleznete na webové stránce. Vyhrazujeme si právo změny ceny na zboží, pokud není objednávka potvrzena naší společností. Po potvrzení objednávky naší společností GARANTUJEME výši ceny za zboží.

3. Způsoby nákupu a úhrady

3.1-Kupní smlouva bude klientovi zaslána prostřednictvím webové stránky, přičemž společnost VALENTINA SK s.r.o. odešle klientovi shrnující e-mail, ve kterém potvrdí, že jeho požadavek na nákup určitého druhu zboží je ve fázi zpracování a považuje se za akceptovanou , s výjimkou opačného stanoviska vyjádřeného společností VALENTINA SK formou e-mailu nebo telefonického kontaktu do tří / 3 / kalendářních dnů od přijetí shrnující e-mailu. Po uplynutí této lhůty se sjednána smlouva přes internet považuje za uzavřenou.

3.2 - Klient si může vybrat jeden z následujících způsobů úhrady: / a / úhrada na dobírku, úhrada provedena přímo kurýrovi v okamžiku dodávky zboží, nebo / b / úhrada zvolenou formou a právoplatně potvrzenou na příslušné webové stránce.

 4. Dodávka zboží - reklamace

 4.1 - Společnost VALENTINA SK s.r.o. doručí objednané zboží na adresu zadanou klientem, do třiceti / 30 / dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy.

4.2 - Jakákoliv reklamace musí být zaslána na adresu společnosti: VALENTINA SK s.r.o., Táborská 13, 932 01 Veľký Meder, Slovensko.

  5. Dostupnost jednotlivých výrobků

Společnost VALENTINA SK akceptuje požadavky klienta v mezních množstvích požadovaných produktů nacházejících se momentálně na skladě. Z uvedeného důvodu je akceptace objednávky podané klientem ze strany společnosti VALENTINA SK podmíněna dispozicí objednaných produktů na skladě. Společnost VALENTINA SK se zavazuje oznámit klientovi informace o případném vyčerpání skladových zásob v důsledku nadměrného poptávky nebo z jiných důvodů.

6. Garance a asistence

Na zboží zakoupené klientům se ve vztahu vůči společnosti VALENTINA SK vztahují normy a předpisy o garancích a asistenčních službách platných pro prodej spotřebního zboží a předmětů.

7. Povinnosti klienta

Klient prohlašuje a garantuje: (i) že je spotřebitelem ve smyslu článku č.. 3 Spotřebitelského zákona (ii) že je plnoletý, (iii) že údaje které poskytl při realizaci této smlouvy jsou správné a pravdivé.

8. Právo odstoupení od smlouvy

8.1 - Klient má právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez jakékoli penalizace a bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při domovem prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji").
Klient může uplatnit své právo na odstoupení v uvedeném termínu, Oznámiv tuto skutečnost formou e-mailu, telefonicky nebo písemnou zprávou zaslanou na adresu sídla společnosti VALENTINA SK uvedenou v článku č. 4, formou doporučeného dopisu s potvrzením přijetí, formou telegramu, elektronickou poštou nebo faxem.
8.2 -
Klient, který se rozhodne uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy je povinen vrátit dodané produkty na adresu uvedenou na faktuře dodržení instrukce na ní uvedeno, to vše ve lhůtě 14 dnů od obdržení zmíněných produktů. Klientovi nepřísluší právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:
- dodávky výrobků zhotovených podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, resp. výrobků - které z hlediska jejich povahy nemohou být opětovně expedovány, nebo existuje riziko jejich poškození resp. riziko rychlé změny jejich stavu.
8.3 -
Náklady na vrácení zboží připadají k tíži klienta. Společnost VALENTINA SK přistoupí do 14 dní od obdržení citovaných produktů ze strany klienta k vrácení: (i) celé ceny uhrazené klientům v případě vrácení kompletního výrobku sestávajícího ze všech plně funkčních částí, resp. k vrácení (ii) části ceny, pokud došlo k reálnému navrácení produktů ze strany klienta, které však byly reálné opotřebované a / nebo došlo k významnému a prokazatelnému snížení jejich hodnoty. 

9. Zpracování a ochrana osobních údajů

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, na správnou distribuci zboží a při komunikaci s Vámi. Umožní nám uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat vaši platbu přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru provozovatele. Údaje může objednatel podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.

Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména) a kurýrní služby (adresa na dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi údajů neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme žádné třetí straně.

Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky Objednatele, která poskytuje provozovateli jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby se jménem, případně číslem účtu (nezbytné pro identifikaci správné platby a v případě potřeby pro její vrácení ). V žádném případě se provozovatel nedozví žádné další informace, jako přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu objednatele.

Pokud bude chtít objednatel zrušit registraci, kontaktuje provozovatele prostřednictvím e-mailu info@kvstore.sk. Registrace bude deaktivována. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednatel uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.

Využíváním internetového obchodu www.kvstore.cz objednatel souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm a o jeho nákupech ve znění Zákona č.. 428/2002 Zz o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Objednatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou a může jej písemnou formou kdykoliv odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu provozovateli. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

10. Závěrečná ustanovení

10.1-Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky. Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

10.2 - Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

10.3 - Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž povinnost písemného oznámení změny těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce www.kvstore.cz.

Můj košík